Privacy Statement

1. Inleiding

Dit privacy statement is opgesteld voor Q&A (zie artikel 2 met definities) gevestigd te Amersfoort aan de Printerweg 22.

2. Definities

Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’) daaraan toekent.

Q&A: Q&A Insights BV (KVK 58913009), Q&A Insights Europe BV (KVK 65019776).
Persoonsgegevens: alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene).

Verwerking van persoonsgegevens: elke bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via automatische processen, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, als mede het afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

3. Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Q&A, niet zijnde de persoonsgegevens die particulieren/consumenten in de hoedanigheid van particulier/consument hebben gegeven.

Q&A draagt er zorg voor dat zij alle toepasselijke privacywet- en regelgeving naleeft, waaronder begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

4. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Q&A verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • contactgegevens zoals voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, telefoonnummer (06-nummer) en zakelijk en/of privé emailadres;

5. Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

  • Ten behoeve van het uitbrengen van offertes
  • Ten behoeve van het opbouwen van een klantenbestand
  • Ten behoeve van het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten
  • Ten behoeve van het uitnodigen voor bijeenkomsten/evenementen/studiereizen
  • Ten behoeve van het toesturen van informatie over (nieuwe) producten/diensten
  • Ten behoeve van het toesturen van mailings/nieuwsbrieven
  • Ten behoeve van het maken/toesturen van facturen

6. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden alleen verwerkt door werknemers van Q&A voor zover dit noodzakelijk is voor hun taakuitoefening.

Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doelen beschreven in punt 4, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

Q&A bewaart geheimhouding over de persoonsgegevens waarvan zij kennisneemt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift haar tot mededeling verplicht of uit de taak van de verantwoordelijke mededeling voortvloeit.

7. Toegang tot persoonsgegevens

Q&A slaat persoonsgegevens o.a. op in de persoonlijke Outlook/exchange boxen, in een door haar zelf ontwikkeld CRM software programma ten behoeve van het Relatiebeheer en per te organiseren event in Excel bestanden. Elke medewerker heeft toegang tot zijn eigen Outlook/exchange en tot Qaro en tot de genoemde Excel bestanden. Het secretariaat heeft ook toegang tot de mail van de directie.

Iedere gebruiker van persoonsgegevens heeft een geheimhoudingsplicht ter zake van de gegevens waarvan hij op grond van die toegang kennisneemt.

8. Beveiliging persoonsgegevens

Q&A neemt technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang of ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens te voorkomen.

Q&A conformeert zich aan de meldplicht datalekken.

9. Verstrekking persoonsgegevens

Q&A verstrekt je gegevens niet zomaar aan anderen, tenzij daarvoor toestemming is gegeven, of als zij daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo’n verstrekking ten dienste staat van de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

In het geval van evenementen waarbij sponsoren betrokken zijn zal Q&A alleen een lijst met deelnemende bedrijven verstrekken aan de sponsoren (je e-mailadres en/of persoonlijke naam zullen alleen met jouw toestemming verstrekt worden aan derden).

10. Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Q&A zal de gegevens nooit langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden tenzij er andere wettelijke bewaartermijnen gelden. Indien gegevens niet langer bewaard hoeven te worden, worden de gegevens verwijderd.

11. Wijziging van het privacy statement

Q&A behoudt zich het recht voor dit privacy statement in de toekomst wijzigen. Op de website vind je het meest actuele privacy statement.

12. Klachten

Klachten kun je kenbaar maken bij jouw contactpersoon binnen Q&A, maar ook via: secretariaat@qanda.nl

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn:

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag

Adres

Printerweg 22
3821 AD, Amersfoort

Contact

+31(0)33-2454637
info@shopfeedback.eu